Warunki finansowe

Warunki finansowe obowiązujące rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej Fundacji EKOS w roku szkolnym  2020/2021.

 Opłata rekrutacyjna

Z opłaty zwolnieni są rodzice kandydatów do klasy 1. Przy zapisywaniu się na rozmowę rekrutacyjną dotyczącą kandydatów do klasy 7. lub 8. rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.

 Opłata wpisowa 

Do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł będą zobowiązani rodzice tych kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkoły.

 Czesne

Nauka jest odpłatna. Obowiązek zapłaty comiesięcznego czesnego rozpoczyna się od września roku, w którym uczeń rozpoczyna naukę, do sierpnia w roku, w którym uczeń zakończy naukę w Szkole.

Wysokość czesnego ustala Rada Szkoły. Decyzję tę podejmuje zwykle w grudniu, na kolejny rok kalendarzowy. W 2020 r. miesięczne czesne wynosi 1 045 zł.

  Stypendia regulaminowe.

W przypadku uczniów przyjmowanych od klasy 7. lub od klasy 8. stypendium w formie zniżki czesnego przysługiwać będzie przez cały okres nauki w szkole (odpowiednio 24 miesiące lub 12 miesięcy) uczniom, którzy:

          - język polski,

         - język obcy nowożytny (w przypadku kandydata do klasy 7., który uczył się   w swojej szkole dwóch języków, liczy się ocena wyższa),

         - drugi język obcy nowożytny (dotyczy kandydatów do klasy 8.),

         - biologia,

         - chemia (dotyczy kandydatów do klasy 8.),

         - fizyka (dotyczy kandydatów do klasy 8.),

         - geografia,

         - historia,

         - informatyka,

         - muzyka,

         - plastyka,

         - matematyka,

         - technika (dotyczy kandydatów do klasy 7.),

         - wychowanie fizyczne

(zniżka wynosić będzie 30 % czesnego i otrzyma ją każdy, kto spełniwszy to kryterium został przyjęty do szkoły).

Prawa do zniżek nie podlegają kumulacji. Zniżki zostaną zagwarantowane w umowach o naukę zawieranych z Rodzicami. Jeżeli kandydat(ka) spełni warunek do uzyskania zniżki po zawarciu umowy o naukę , to zawarta wcześniej umowa zostanie na wniosek Rodziców odpowiednio zmieniona.

  Zniżki indywidualne.

Rodzice kandydata (kandydatki), który (-a) ma inne osiągnięcia edukacyjne niż wymienione,  jeżeli ich sytuacja finansowa nie pozwala im na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, mogą zwrócić się z umotywowanym wnioskiem do Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS (pod adresem Szkoły) o przyznanie ich dziecku indywidualnego stypendium. Wniosek należy skierować jeszcze przed zawarciem umowy o naukę. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy klasy, do której uczeń (uczennica) dotychczas uczęszczał.