Warunki finansowe

Warunki finansowe obowiązujące rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej Fundacji EKOS w roku szkolnym 2019/2020

 Opłata rekrutacyjna.

Z opłaty zwolnieni są rodzice kandydatów do klasy 1. Przy zapisywaniu się na rozmowę rekrutacyjną dotyczącą kandydatów do klasy 7. lub 8.  rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.

 Opłata wpisowa.

Do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł będą zobowiązani rodzice tych kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkoły.

 Czesne

Nauka jest odpłatna. Obowiązek zapłaty comiesięcznego czesnego rozpoczyna się od września roku, w którym uczeń rozpoczyna naukę, do sierpnia w roku, w którym uczeń zakończy naukę w Szkole.

W 2019 r. miesięczne czesne wynosi 1 020 zł. Wysokość czesnego ustala Rada Szkoły. Decyzję tę podejmuje zwykle w grudniu, na kolejny rok kalendarzowy.

Stypendia regulaminowe.

Rodzice przyjętego do klasy 1. ucznia posiadającego orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego, wydane na rok szkolny 2019/2020, zostaną całkowicie zwolnieni z czesnego – w ramach specjalnego programu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS (patrz osobna zakładka).

W przypadku uczniów przyjmowanych od klasy 7. lub od klasy 8. stypendium w formie zniżki czesnego przysługiwać będzie przez cały okres nauki w szkole (odpowiednio 24 miesiące lub 12 miesięcy) uczniom, którzy:

język polski,

język obcy nowożytny (w przypadku kandydata do klasy 7., który uczył się w swojej szkole  dwóch języków, liczy się ocena wyższa),

drugi język obcy nowożytny (dotyczy kandydatów do klasy 8.),

biologia (dotyczy uczniów j. w.),

chemia (dotyczy uczniów j. w.),

fizyka (dotyczy uczniów j. w.),

geografia (dotyczy uczniów j. w.),

historia (dotyczy uczniów j. w.),

historia i społeczeństwo (dotyczy kandydatów do klasy 7.),

przyroda (dotyczy uczniów j. w.),

zajęcia komputerowe (dotyczy uczniów j. w.),

informatyka (dotyczy kandydatów do klasy 8.),

muzyka,

plastyka,

matematyka,

zajęcia techniczne (dotyczy kandydatów do klasy 7.),

wychowanie fizyczne

(zniżka wynosić będzie 30 % czesnego i otrzyma ją każdy, kto spełniwszy to kryterium został przyjęty do szkoły).

Prawa do zniżek nie podlegają kumulacji. Zniżki zostaną zagwarantowane w umowach o naukę zawieranych z Rodzicami. Jeżeli kandydat(ka) spełni warunek do uzyskania zniżki po zawarciu umowy o naukę , to zawarta wcześniej umowa zostanie na wniosek Rodziców odpowiednio zmieniona.

 Zniżki indywidualne.

Rodzice kandydata (kandydatki), który (-a) ma inne osiągnięcia edukacyjne niż wymienione w pkt 4, jeżeli ich sytuacja finansowa nie pozwala im na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, mogą zwrócić się z umotywowanym wnioskiem do Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS (pod adresem Szkoły) o przyznanie ich dziecku indywidualnego stypendium. Wniosek należy skierować jeszcze przed zawarciem umowy o naukę. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy klasy, do której uczeń (uczennica) dotychczas uczęszczał.