Warunki finansowe

Warunki finansowe umowy o naukę obowiązujące rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających naukę w klasie siódmej lub w klasie ósmej w Szkole Podstawowej Fundacji EKOS w roku szkolnym 2019/2020

   Opłata rekrutacyjna.

 Przy zapisywaniu się na rozmowę rekrutacyjną rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.

   Opłata wpisowa.

 Do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. będą zobowiązani rodzice tych kandydatów, którzy zawrą umowę o naukę.

   Czesne

Nauka jest odpłatna. Obowiązek zapłaty comiesięcznego czesnego rozpoczyna się od września i trwa, w przypadku przyjęcia do klasy VII, przez 24 miesiące, a w przypadku przyjęcia do klasy VIII przez 12 miesięcy - do sierpnia w roku, w którym uczeń zakończy naukę w ośmioletniej Szkole.

W 2019 r. miesięczne czesne wynosi 1 020 zł. Wysokość czesnego ustala Rada Szkoły. Decyzję tę podejmuje zwykle w grudniu, na kolejny rok kalendarzowy.

   Stypendia regulaminowe.

Nie wszyscy rodzice będą zobowiązani do płacenia czesnego w pełnej wysokości. Stypendia w formie zniżek czesnego przysługujących przez cały okres nauki w szkole (odpowiednio 24 miesiące lub 12 miesięcy) przysługiwać będą uczniom, którzy:

          język polski,

          język obcy nowożytny (w przypadku ucznia klasy 6., który uczy się w swojej szkole dwóch języków, liczy się ocena wyższa),

         drugi język obcy nowożytny (dotyczy uczniów, którzy obecnie uczą się w klasie 7.),

         biologia (dotyczy uczniów j. w.),

         chemia (dotyczy uczniów j. w.),

         fizyka (dotyczy uczniów j. w.),

         geografia (dotyczy uczniów j. w.),

         historia (dotyczy uczniów j. w.),

         historia i społeczeństwo (dotyczy uczniów, którzy obecnie uczą się w klasie 6.),

         przyroda (dotyczy uczniów j. w.),

         zajęcia komputerowe (dotyczy uczniów j. w.),

         informatyka (dotyczy uczniów, którzy obecnie uczą się w klasie 7.),

         muzyka,

         plastyka,

         matematyka,

         zajęcia techniczne (dotyczy uczniów, którzy obecnie uczą się w klasie 6.),

         wychowanie fizyczne

         (zniżka wynosić będzie 30 % czesnego i otrzyma ją każdy, kto spełniwszy to kryterium został przyjęty do szkoły).

Prawa do zniżek nie podlegają kumulacji. Zniżki zostaną zagwarantowane w umowach o naukę zawieranych z Rodzicami. Jeżeli kandydat(ka) spełni warunek do uzyskania zniżki po zawarciu umowy o naukę , to zawarta wcześniej umowa zostanie na wniosek Rodziców odpowiednio zmieniona.

    Zniżki indywidualne.

Rodzice kandydata (kandydatki), który (-a) ma inne osiągnięcia edukacyjne niż wymienione w pkt 4, jeżeli ich sytuacja finansowa nie pozwala im na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, mogą zwrócić się z umotywowanym wnioskiem do Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” (pod adresem Szkoły) o przyznanie ich dziecku indywidualnego stypendium. Wniosek należy skierować jeszcze przed zawarciem umowy o naukę. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy klasy, do której uczeń (uczennica) dotychczas uczęszczał.