Nauczanie indywidualne w klasie 1

Zaproszenie do wzięcia udziału w nowym projekcie realizowanym w Szkole Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu

            Szkoła Podstawowa Fundacji EKOS w Swarzędzu jest szkołą niepubliczną powstałą z przekształcenia w 2017 r. Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu, szkoły prowadzonej od 1998 r. przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS.  Fundacja prowadzi też najstarsze w regionie społeczne liceum ogólnokształcące. Jest organizatorem wielu edycji popularnych konkursów polonistycznych i matematycznych "Złota Żaba".

W roku szkolnym  2019/2020  będziemy realizować projekt indywidualnego nauczania dla uczniów klas pierwszych, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego. Zajęcia  prowadzone są przez nauczyciela  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. Podstawą rozpoczęcia kształcenia w takim trybie jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, na podstawie zaleceń lekarza specjalisty na określony czas.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  indywidualne nauczanie w klasach I - III realizowane powinno być w wymiarze 6- 8 godzin tygodniowo.

Szkoła oferuje bezpłatne nauczanie indywidualne w zakresie podstawy programowej nauczania klasy I w domu rodzinnym ucznia lub w Szkole, w formie zgodnej z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu i w wymiarze godzin dostosowanym do potrzeb dziecka – możliwy większy niż wymagany prawem.

Uczeń otrzyma opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej. Czas  trwania lekcji, zakres wymagań i formy pracy zostaną dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia. Tygodniowy rozkład godzin ustalony zostanie przez dyrektora szkoły na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia i opinii rodziców ucznia. Rodzice  na bieżąco będą otrzymywali informację o postępach dziecka. Warunki współpracy zostaną ustalone podczas indywidualnej rozmowy dyrektora szkoły z rodzicami ucznia.

Warunki przystąpienia do projektu:

- złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne,

- przedstawienie dyrektorowi szkoły  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną,

- rozmowa rodziców/ prawnych opiekunów z dyrektorem szkoły.

Kontakt: fundacja@ekos.edu.pl lub tel.: 61 8173 849