Regulaminowe zniżki czesnego LO

Przez cały okres pobierania nauki w Liceum będą przysługiwać zniżki w wysokości:

a) 30 % czesnego - kandydatom, którzy w roku szkolnym 2020/21 po I semestrze klasy VIII uzyskali średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych 4,75 lub wyższą; (w przypadku ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu bierzemy pod uwagę średnią ocen za trymestr I i II);

b) 40% czesnego - uczestnikom Konkursu "Złota Żaba" 2020/21, którzy w pierwszym etapie uzyskają 80 % punktów (do 3 kandydatów), 

c) 50% czesnego - laureatom i wyróżnionym w Konkursie "Złota Żaba" 2019/20 lub 2020/21 (do 3 kandydatów), 

d) 50% czesnego - kandydatom, którzy w roku 2019/20 lub 2020/21 uzyskali lub uzyskają tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych z: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki, (do 3 kandydatów), 

e) 50 % czesnego - kandydatom, którzy w roku 2019/20 lub 2020/21 uzyskali lub uzyskają tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Informatycznej Juniorów, Olimpiady Historycznej Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych, Olimpiady Matematycznej Juniorów (do 3 kandydatów). 

Do obliczenia średniej, o której mowa w pkt. a), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, drugi język obcy, matematyka, język polski. 

Umowy o naukę na preferencyjnych warunkach, o których mowa w pkt b) - e), będą zawierane do wyczerpania limitów, według kolejności podań o przyjęcie do Szkoły. 

Rodzice kandydata mogą złożyć wniosek o zniżkę czesnego, jeżeli ich sytuacja finansowa nie pozwala na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, a ich dziecko ma inne, nieprzewidziane powyżej osiągnięcia edukacyjne (np. wybitne wyniki w nauce niektórych przedmiotów, jest laureatem lub finalistą konkursów nieujętych w regulaminie itp.). Wniosek należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły, dołączając opinię wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza.