Regulaminowe zniżki czesnego SP

Przez cały okres nauki w szkole przysługują regulaminowe zniżki w czesnym: 

a) 30 % – uczniom, którzy w swojej dotychczasowej szkole - po pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21 - uzyskali średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 z przedmiotów: 

- język polski, 

- pierwszy język obcy nowożytny (w przypadku kandydata do klasy 7, który uczył się w swojej szkole dwóch języków, liczy się ocena wyższa), 

- drugi język obcy nowożytny (dotyczy kandydatów do klasy 8), 

- biologia, 

- chemia (dotyczy kandydatów do klasy 8), 

- fizyka (dotyczy kandydatów do klasy 8), 

- geografia, 

- historia, 

- informatyka, 

- matematyka, 

- wychowanie fizyczne. 

b) 40% - uczestnikom Konkursu "Złota Żaba" 2020/21 w dziedzinie języka polskiego i literatury lub matematyki, którzy w drugim etapie Konkursu otrzymają przynajmniej 50 punktów, 

c) 70% - laureatom Konkursu "Złota Żaba" 2019/20 lub 2020/21 w dziedzinie języka polskiego i literatury lub matematyki, 

d) 60% – wyróżnionym w Konkursie "Złota Żaba" 2019/20 lub 2020/21 w dziedzinie języka polskiego i literatury lub matematyki, 

e) 50% – laureatom lub finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych: biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematycznego.

Zniżki regulaminowe zostaną zagwarantowane w umowach o naukę. Jeżeli warunek do uzyskania zniżki zostanie udokumentowany po zawarciu umowy o naukę, to umowa zostanie na wniosek rodziców odpowiednio zmieniona. Zniżki nie podlegają kumulacji. 

Rodzice mogą złożyć wniosek o zniżkę nieregulaminową, jeżeli ich sytuacja finansowa nie pozwala na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, a dziecko ma inne, nieprzewidziane regulaminem osiągnięcia edukacyjne (np. wybitne wyniki w nauce niektórych przedmiotów, jest laureatem lub finalistą konkursów nieujętych w punktach b) - e) itp.). Wniosek należy przesłać e-mailem, dołączając skan opinii wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza.