Co jest dla nas najważniejsze?

Uczeń w Gimnazjum, a po zmianie struktury  szkolnictwa - w odpowiednich klasach szkoły podstawowej, powinien się  nauczyć dokonywania samodzielnych wyborów, bowiem po ukończeniu tej  szkoły zadecyduje o swojej dalszej drodze edukacyjnej. Zadaniem szkoły  jest zatem pomoc młodemu człowiekowi w odkryciu jego własnych możliwości  rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich warunków, które rozwój  ułatwią. Aby dziecko umiało zadecydować o sobie, musi przede wszystkim  uwierzyć we własne siły. Szkoła powinna wzmacniać w nim poczucie własnej  wartości i stworzyć warunki, w których dziecko czułoby się bezpiecznie.  Niezbędne jest wytworzenie odpowiedniej rodzinnej atmosfery. Dlatego w  naszej Szkole jeszcze przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej, pod  koniec sierpnia, organizowany jest tygodniowy obóz adaptacyjny. Pod  opieką przyszłych wychowawców uczniowie wzajemnie się poznają i dzielą  na zespoły klasowe. Pasowanie na ucznia następuje w czasie kończącego  obóz pikniku, w którym uczestniczą wszyscy rodzice nowoprzyjętych uczniów i wszyscy nauczyciele.

Wspólne uroczystości szkolne, jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, szkolna wigilia Bożego Narodzenia , zabawy czy rajdy piesze z udziałem rodziców pomagają w ukształtowaniu poczucia wspólnoty.

W niewielkiej społeczności szkolnej relacje  międzyludzkie stają się szczególnie intensywne i różnorodne. W liczących  do 18 uczniów klasach łatwiej uniknąć poczucia wyobcowania i  anonimowości.

Życie we wspólnocie niesie także określone ciężary.  Wszyscy uczniowie z zasady zaangażowani są w czynności porządkowe i  codzienne sprzątanie pomieszczeń szkolnych, a stosunek ucznia do  przydzielonych mu obowiązków traktowany jest jako ważny wskaźnik jego  społecznej postawy i brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania.

Szkoła dysponuje własnym, oryginalnym systemem nauczaniaNieuchronnej dozie subiektywizmu w ocenianiu udało się narzucić  nieprzekraczalne granice. Wszyscy nauczyciele stosują ujednolicone formy  sprawdzania wiadomości i umiejętności, w jednakowy sposób przekładają  oceny cząstkowe na ocenę trymestralną, a trymestralne na ocenę roczną.  Rodzice uzyskują w dowolnym czasie pełne informacje o ocenach swoich  dzieci dzięki prowadzeniu przez nauczycieli dzienników lekcyjnych w  formie elektronicznej. Na wyeliminowaniu arbitralności i doraźności ze  stylu pracy nauczycieli zyskało poczucie bezpieczeństwa uczniów. Praca  ucznia, zarówno tego bardziej, jak i mniej zdolnego, jego wysiłek,  starania o jak najlepsze wyniki w nauce, są przez szkołę dostrzegane i  doceniane. Tylko najlepsi otrzymują wprawdzie stypendia pieniężne, ale  na nagrody rzeczowe liczyć mogą także ci, którzy osiągnęli znaczne  indywidualne postępy dzięki swojemu uporowi, systematyczności i pracy.