Czego można się nauczyć?

Autorskie programy nauczania zostały napisane  dla klasy siódmej i ósmej w taki sposób, aby przygotowały do nauki w  czteroletnim liceum ogólnokształcącym, a w szczególności do dokonania  wyboru profilu nauczania dostosowanego do dalszych planów edukacyjnych.

Zwiększono tygodniowy wymiar zajęć z dwóch języków  obcych (angielski, niemiecki), matematyki oraz biologii. Poza zestawem  przedmiotów obowiązkowych Szkoła oferuje szereg warsztatów  nadobowiązkowych. Są wśród nich dodatkowe zajęcia z biomedycyny, chemii,  informatyki, robotyki, fotografii, rysunku, teatru, dziennikarskie,  sportowe oraz klub psychologiczny. 

Wiele uwagi poświęca się w Szkole rozwojowi  fizycznemu młodzieży. Program wychowania fizycznego (w klasie pierwszej)  wzbogacono o kurs nauki lub doskonalenia pływania oraz o naukę jazdy na  nartach (corocznie zimą na jeden tydzień cała szkoła przenosi się w  góry). Ducha sportowej rywalizacji budzą w uczniach rozmaite zawody szkolne  i  międzyszkolne. 

 Z założeniami programowymi harmonizuje koncepcja  wychowawcza Szkoły. Ważnym celem wychowawczym jest kształtowanie postawy  tolerancji,  otwarcia na potrzeby i poglądy innych ludzi. Szkoła rozwija w  uczniach racjonalne podejście do problemów życiowych, w tym do kryzysów  okresu dojrzewania. Pomaga uczniom w poznaniu i zrozumieniu samego  siebie oraz uczy odpowiedzialności za swój los, swoją postawę i swoje  czyny. W procesie wychowania uwzględnia wolę rodziców formułowaną za  pośrednictwem Rady Szkoły.