Szkoła dla pracowitych

Języki obce (angielski, niemiecki), należące do grupy zajęć  obowiązkowych dla wszystkich (poziom podstawowy), uznajemy za wyjątkowe  i stawiamy wysokie wymagania. Nauczamy ich według specjalnie  opracowanych programów, w poszerzonym zakresie i wymiarze lekcji. Uczeń  może oczywiście dodatkowo specjalizować się w języku obcym, wybierając  np. naukę języka angielskiego  na poziomie dwujęzycznym w ramach swojego  indywidualnego profilu nauczania. Dwa razy do roku każdy uczeń zdaje egzamin ustny  i pisemny z języka angielskiego na wybranym przez siebie poziomie. W  czerwcu każdego roku wszyscy uczniowie zdają egzamin z języka  niemieckiego. W ten sposób każdy otrzymuje rzetelną informację na temat  robionych przez siebie postępów .

Do zestawu zajęć obowiązkowych dołączyliśmy przedmiot nietypowy, nieobjęty  planem lekcji: warsztaty interdyscyplinarne. Każdy uczeń dwukrotnie w klasie pierwszej  i raz w klasie  drugiej i  trzeciej otrzymuje broszurę z zestawem ponad stu tematów tematów z  różnych dziedzin nauki. Wybiera każdorazowo jeden temat, z którego po  kilku miesiącach zdaje egzamin ustny przed specjalnie powołaną komisją,  złożoną z nauczyciela - autora tematu oraz zaproszonego nauczyciela  akademickiego. Od ucznia zależy nie tylko wybór tematu - może go sam  zaproponować - ale także metoda i technika przygotowania się do  egzaminu, ilość koniecznych konsultacji z nauczycielem - opiekunem  tematu itp. Warsztaty interdyscyplinarne rozwijają samodzielność, uczą  zdawania egzaminów, pomagają w opanowaniu stresu egzaminacyjnego, a przy  okazji pozwalają uczniowi pogłębić wiedzę w dziedzinach szczególnie mu  bliskich. 

Poza zajęciami obowiązkowymi i zajęciami na poziomie zawansowanym uczniowie uczestniczą w zajęciach nadobowiązkowych organizowanych w godzinach popołudniowych i wieczornych. Wybór jest  szeroki: biomedycyna, dziennikarstwo, fotografia, informatyka,  psychologia, koszykówka, piłka halowa, rysunek, teatr,  muzykowanie.  Animatorami działań artystycznych młodzieży są czynni artyści,  pracownicy naukowi, nauczyciele. Zajęcia dziennikarskie połączone są z  przygotowywaniem kolejnych numerów szkolnego, nieregularnego pisma "Ekosik". 

Każdy uczeń może także uczestniczyć w lekcjach swojej religii.  Rzymskokatolickie rekolekcje szkolne poprzedzone są Dniem Ekumenicznym z  udziałem duchownych innych wyznań. Rekolekcje te na ogół odbywają się w  czasie pozalekcyjnym i wiążą się z wyjazdami do domów rekolekcyjnych.